Fitxa Tècnica

Superficie

71,54 m²

Dimensions

6,69 x 10,70 m

Alçada

2,40 – 4 m

Superficie Jardí

225 m²

Capacitat

Banquet

48 persones

Aula

38 persones

Teatre

45 persones

En "U"

30 persones

Imperial

28 persones

Equipament

Suport Audiovisual

Lavabos Dones i Homes